top of page

kritikuli azrovneba inglisurad

კურსის მიზანია დაეხმაროს უფროსკლასელებს განავითარონ ფაქტებზე დაფუძნებული, ობიექტური და ანალიტიკური აზროვნების უნარები, პრობლემის გადაჭრის კომპლექსური უნარ -ჩვევები სხვადასხვა ცნების ანალიზის მეშვეობით, ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად.
 

პროგრამა ორიენტირებულია უფროსკლასელების მომზადებაზე წამყვან საერთაშორისო უნივერსიტეტებში სწავლისთვის.

კურსი ორიენტირებულია სტუდენტებში შემდეგი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავებაზე:
 

 • დამოუკიდებელი აზროვნება

 • დაკვირვება

 • ობიექტურობა

 • ცნობისმოყვარეობა

 • ანალიტიკური აზროვნება

 • ლოგიკურად აზროვნების უნარი

 • რელევანტურობის განსაზღვრა

 • ლოგიკური მსჯელობისა და დასკვნების გაკეთების უნარები

 • თვითანალიზი

 • ინტელექტუალური გამძლეობა და დაჟინებულობა

 • ინტელექტუალური ემპათია

 • ინტელექტუალური თავმდაბლობა
   

მოსწავლეები გაანალიზებენ ამა თუ იმ ცნებას სხვადასხვა პერსპექტივიდან, მიიღებენ რთულ გადაწყვეტილებებს და გაიგებენ, თუ როგორ ეხმარება ადამიანს კრიტიკული აზროვნება რეალურ ცხოვრებაში. ისინი უკეთ გაიცნობენ საკუთარ თავს, გაიაზრებენ თავიანთი გადაწყვეტილებების მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს და გაიუმჯობესებენ კომუნიკაციის უნარებს საზოგადოებაში უკეთ ინტეგრაციისათვის. პარალელურად, მოზარდები გაიუმჯობესებენ ინგლისური ენის ცოდნას  - აზრის უკეთ ჩამოყალიბებისა და გამოხატვის კუთხით.
 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდოლოგია
 

ინტერაქტიული სესიები, ქეისები, როლური თამაშები, ფილმების ანალიზი, მაგალითები, ბრეინსტორმინგი, მასშტაბური აზროვნება, კრიტიკული აზროვნების სავარჯიშოები, დისკუსიები, დებატები, პრეზენტაციები, ახალი ამბების ანალიზი

სასწავლო მასალები მოიცავს სხვადასხვა სფეროსა და დისციპლინას, როგორიცაა:
 

 • პოლიტიკა და ეკონომიკა

 • ფილოსოფია და ეთიკა

 • ხელოვნება, მედია და კულტურა

 • მენეჯმენტი და ბიზნესი

 • პიროვნება და ადამიანის უფლებები

 • ფსიქოლოგია და სოციოლოგია
   

კურსს გაუძღვება გამოცდილი პედაგოგი ბრიტანეთიდან. 
 

მოსალოდნელი შედეგები
 

ამ კურსის დასრულების შემდეგ, მოზარდები გამოიმუშავებენ ისეთ უნარებს, როგორიცაა:
 

 • ლოგიკური აზროვნება და მსჯელობა

 • ფაქტზე დაფუძნებული არგუმენტაცია

 • ფაქტების გაანალიზება და განსხვავება შეხედულებებისგან

 • ოპონირება, დებატირება და პრეზენტირება

 • საკითხის სიღრმისეული ანალიზი ჭეშმარიტების დადგენამდე, ან გააზრებამდე, რომ აქ ჭეშმარიტების პოვნა შეუძლებელია

 • არასტანდარტული აზროვნება

 • პრობლემების გადაჭრა და რთული გადაწყვეტილებების მიღება

 • თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა

მეცადინეობები ტარდება კვირაში ორჯერ. თითოეული მეცადინეობის ხანგრძლივობაა 1.5 საათი. სრული კურსი მოიცავს 32 კვირას.

პროგრამა განსაზღვრულია მე-10 მე-12 კლასის მოსწავლეებისათვის. კურსზე მიღება ხდება გასაუბრების მეშვეობით. მოსწავლის ინგლისური ენის დონე უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ B1-ის დონეს.

 

ჯგუფში ბავშვების რაოდენობაა 8-12 მოსწავლე.

კურსის ღირებულებაა 330 ლარი თვეში. საფასურში შედის დამატებითი შეხვედრები მოწვეულ საინტერესო სპიკერებთან.

Letterato Logo
bottom of page